Aanpak Woonoverlast

Soms is overlast in uw woonomgeving zo ernstig, dat je er alleen niet meer uitkomt. In de stad Utrecht werken diverse partijen samen om overlast aan te pakken. Hieronder leest u wat u kunt doen.

Stap 1: ga het gesprek aan met uw buren

Het is niet de gemakkelijkste stap, maar wel een belangrijke; praten met uw buren. Ondervindt u overlast van uw directe buren, probeer dan het gesprek aan te gaan en afspraken te maken. In alle situaties geniet het de voorkeur dat bewoners er onderling uitkomen. U kunt ook ondersteuning vragen van een buurtbemiddelaar.

Stap 2: wacht niet te lang

Woonoverlast komt in allerlei vormen voor, zoals geluid (schreeuwen, harde muziek), intimidatie, bedreigingen, stank, vervuiling e.d. Het ervaren van overlast kan veel gevolgen hebben voor omwonenden. Het is dan ook van belang om niet te lang te wachten met het inschakelen van hulp als u er zelf niet meer uitkomt.

Stap 3: schakel hulp in

U staat er niet alleen voor. Woont u in een huurwoning, meld de overlast dan bij de verhuurder. Woont u in een koophuis, dan kunt u terecht bij de wijkagent of het wijkbureau. Zij zijn in eerste instantie de aangewezen partij om u te helpen.

Stap 4: als dat nog niet voldoende is

Brengt de hulp van de verhuurder, de wijkagent, het wijkbureau of de hulpverlener nog geen oplossing, dan kunnen zij bij extreme woonoverlast de Woonoverlastnetwerken inschakelen. Het hoofddoel van de woonoverlastnetwerken in de stad Utrecht is het voorkomen en bestrijden van extreme woonoverlast. Belangrijk nevendoel is het voorkomen van dakloosheid en het organiseren van hulpverlening voor zorgwekkende overlastveroorzakers. Als bewoner kunt u het woonoverlastnetwerk niet zelf inschakelen dit loopt via instanties, zoals woningcorporaties, buurtteams, de politie of het wijkbureau.  


Wat gebeurt er in zo'n Woonoverlastnetwerk?

U Centraal levert een onafhankelijke casemanager in opdracht van de Gemeente Utrecht. De casemanager werkt nauw samen met verschillende instanties als politie, woningcorporatie en hulpverlening om de extreme woonoverlast aan te pakken. Deze instanties werken samen op basis van een overeenkomst, die voldoet aan de privacywetgeving.

 

Wat kunt u van de casemanager verwachten?

De casemanager:

  • werkt onafhankelijk;
  • onderzoekt de overlast;
  • is regievoerder;
  • is gesprekspartner van de verschillende instanties;
  • kan bemiddelend optreden;
  • stimuleert de beklaagde en de melder om zich in te zetten voor een oplossing;
  • verwijst indien nodig door naar passende hulpverlening.

Om de woonoverlast op te lossen is het nodig dat de casemanager relevante informatie ontvangt, verwerkt en kan delen met betrokken partners. U kunt hierbij denken aan uw persoonsgegevens, contactgegevens en overlastmeldingen.

Uw inzet is belangrijk om de woonoverlast op te lossen. Hierbij kunt u eventueel hulp vragen aan familie, vrienden en/of hulpverlening.

 

Bij elk conflict is het beter dat de partijen zelf hun probleem oplossen dan dat een andere partij de oplossing oplegt. Uitgangspunt Buurtbemiddeling