Februari 2017: De werkzaamheden van de VR in de afgelopen maanden

De VR blogt regelmatig over waar zij mee bezig is. In deze blog een overzicht van de besproken onderwerpen in de maanden december 2016 en januari 2017: een voor de VR drukke periode!

De VR is zeer verheugd er sinds december 2016 een lid bij te hebben: Satish Sewraj, vrijwilliger bij Rechtstreeks, Netwerkcoaching en Vriendschap in Utrecht. De vier andere leden zetten zich in voor Financien & Administraties en Home Start. De VR telt nu 5 leden.

De afgelopen maanden heeft de VR zich met tal van onderwerpen beziggehouden. Een bloemlezing:

Vrijwilligersbeleid
Uiteraard is daar de uitwerking van het Vrijwilligersbeleid. De VR wordt via projectleider Margriet Tiemersma en de directeur/bestuurder Gert Jongetjes op de hoogte gehouden van de voortgang. Het meest uitgewerkt is het thema ‘centrale werving en selectie van vrijwilligers’. Verder wordt intensief gekeken naar de wijze van registratie van vrijwilligers. Vooralsnog gaan alle betrokken er van uit dat op 5 april kan worden begonnen met de implementatie van het uitgewerkte beleid.

Tevredenheidsonderzoek
De VR is betrokken geraakt bij tevredenheidsonderzoeken. U Centraal verricht jaarlijks intern een VTO (vrijwilligers tevredenheidsonderzoek) uit. Daarnaast heeft U Centraal een structurele relatie met de faculteit Sociale Wetenschappen van de UU die met regelmaat “externe cliënt tevredenheidsonderzoeken” uitvoert over de diensten van U Centraal. Besloten is deze ECTO’s te verbreden en de VR te betrekken bij de opzet. Studenten worden ingezet om de tevredenheid van vrijwilligers van U Centraal kwalitatief te onderzoeken. De VR is nauw betrokken bij deze onderzoeken.

Privacy- en veiligheidsbeleid
U Centraal actualiseert haar Privacy- en Veiligheidsbeleid. Voor het Privacy-beleid betreft dit een uitbreiding van het werkingsgebied: voorheen ging het alleen over de omgang met cliëntgegevens door vaste medewerkers en stagiaires van U Centraal maar nu worden daar ook de vrijwilligers in betrokken. Hetzelfde geldt voor het Veiligheidsbeleid. Voor het Veiligheidsbeleid geldt bovendien een verbreding van het aandachtsgebied. Ging het tot nu toe alleen over veiligheid in de zin van confrontaties met (fysieke en verbale) agressie door cliënten, thans worden daar ook gebeurtenissen in meegenomen die op andere wijze ingrijpend en zelfs risicovol kunnen zijn voor dienstverleners. Denk aan seksueel misbruik, kindermishandeling, overlijden, enzovoorts.
Voor beide Beleidsstukken is de VR om instemming gevraagd. M.n. voor het Veiligheidsbeleid heeft de VR er op aangedrongen dit mee te nemen in de uitwerking van het Vrijwilligersbeleid.

TrefPunt
Het TrefPunt zal voortaan zowel digitaal als op papier worden verspreid. De VR adviseerde de bestuurder om vrijwilligers de keuze te bieden of zij de nieuwsbrief op papier of per mail wensen te ontvangen. De raad vermoedt dat dit het bereik van het TrefPunt vergroot, en dat is van belang! 

Kosten van vrijwillige inzet
Tot op heden wordt vrijwilligerswerk gezien als ‘iets wat niets kost’. Voor cliënten is dat zo maar voor een organisatie als U Centraal geenszins. Ook vrijwilligers moeten worden geworven, worden opgeleid en bijgeschoold, hebben voorzieningen als laptops en telefoons nodig en soms zelfs werkplekken. Met de groei van het aantal vrijwilligers en vooral door de acceptatie van het nieuwe vrijwilligersbeleid wordt dit voor de organisatie een substantiële last. Daarom is U Centraal gestart met een project om de bedrijfsinspanningen te kwantificeren die nodig zijn voor het in stand houden van vrijwillige inzet. De VR is over dit project geïnformeerd.

Externe ontwikkelingen
Ook in de ‘buitenwereld’ gaan weer allerlei zaken spelen. De Buurtteamorganisatie (BTO) blijft in beweging. Een belangrijke ontwikkeling is de ‘kanteling van de schulddienstverlening’ in de gemeente Utrecht. Tal van taken worden van de gemeentedienst W&I overgeheveld naar de Buurtteams. Dit heeft impact op het werk van de Sociaal Raadslieden (veelal afkomstig uit F&A) en in het verlengde daarvan op het werk van (U Centraal) vrijwilligers in de Buurtteams.


We begonnen dit artikel met de verheugende mededeling van versterking van de VR. De afgelopen periode heeft de VR ook meermalen stilgestaan bij haar eigen karakter en positie. De VR is namelijk geen democratisch verkozen orgaan als de OR. Toch wil zij zich gesteund weten bij zijn zienswijzen en belangenbehartiging door de ‘achterban’. Daarom streeft zij naar een grotere bezetting (7-9 leden), met een brede spreiding over de werkvelden van U Centraal vrijwilligers waar zodoende ook regelmatig contact kan worden onderhouden.

Iets voor jou? Of wil je eerst meer weten? Neem contact op met de VR: vrijwilligersraad@u-centraal.nl

Ik ben zeker erg blij dat ik deze cursus heb meegemaakt. De kopie van het huiswerk bestudeer ik nog steeds en zoek ik nog meer naar netwerk. Deelnemer cursus Stap Vooruit!